Chat with us, powered by LiveChat
 • VTECH KIDIZOOM KAMERA ACTION CAM

Symbol: V60463
Marka Vtech
Płeć Dziewczynka, Chłopiec
Wiek dziecka 5 lata +
Materiał Plastik, Inny
249.00
szt. Do przechowalni
Program lojalnościowy dostępny jest tylko dla zalogowanych klientów.
Wysyłka w ciągu 24H
Cena dostawy 4.99
Paczka w Ruchu - 3-4 dni robocze 4.99
Paczkomaty InPost - 1-2 dni robocze 9.99
Przesyłka kurierska - 1 dzień roboczy 11.9
Paczkomaty Inpost (Pobranie) - 1-2 dni robocze 11.99
Przesyłka kurierska DHL 13
Przesyłka kurierska (Pobranie) - 1 dzień roboczy 14.9
Przesyłka kurierska DHL (Pobranie) 16
Dostępność 1 szt.
EAN 5900511604634

Zamówienie telefoniczne: 574 241 000

image

Ka­me­ra spor­to­wa Ki­di­zo­om® Ac­tion Cam  to lek­ka, wie­lo­funk­cyj­na ka­me­ra, stwo­rzo­na z my­ślą o dzie­ciach! Rób zdję­cia, kręć fil­mi­ki i do­da­waj do nich wbu­do­wa­ne efek­ty znie­kształ­ce­nia i ani­ma­cje. Mo­żesz tak­że grać w gry lub two­rzyć fil­my po­klat­ko­we. Użyj do­łą­czo­nej do ze­sta­wu wo­do­od­por­nej obu­do­wy, by ro­bić zdję­cia w desz­czu lub pod wo­dą al­bo przy­mo­cuj ka­me­rę do ro­we­ru i na­gry­waj swo­je przy­go­dy. Mo­żesz rów­nież za­mon­to­wać ją na de­sko­rol­ce!

Kidizoom Action Cam to lekka, wielofunkcyjna kamera. Ze względu na kieszonkowy rozmiar można ją zabrać dosłownie wszędzie! Umożliwia zrobienie zdjęć, filmów, filmów poklatkowych. Dodatkową atrakcją dla dziecka jest możliwość dodawania efektów specjalnych i animacji.

W zestawie znajduje się wodoodporna obudowa, która pozwala na robienie zdjęć w deszczu i pod wodą! A dzięki specjalnym uchwytom można zamocować kamerę na kasku lub na deskorolce! Teraz już wszystko jest możliwe!

Funk­cje:

 • po­zwa­la na na­gry­wa­nie fil­mi­ków, fil­mów po­klat­ko­wych (moż­na wy­ko­nać se­rię zdjęć a na­stęp­nie po­łą­czyć w zdję­cia w film po­klat­ko­wy z mu­zy­ką w tle), ro­bie­nie zdjęć, do­da­wa­nie efek­tów spe­cjal­nych i ani­ma­cji
 • po­sia­da funk­cję sa­mo­wy­zwa­la­cza, aby wy­ko­ny­wać zdję­cia z opóź­nie­niem
 • moż­li­wość wy­ko­ny­wa­nia zdjęć se­ryj­nych ( au­to­ma­tycz­nie w kil­ku­se­kun­do­wym od­stę­pie)
 • ka­me­ra po­zwa­la też na moż­li­wość od­twa­rza­nia na­gra­nych fil­mów lub zdjęć
 • jest moż­li­wość zmia­ny pręd­ko­ści prze­wi­ja­nia do ty­łu i do przo­du (2x, 4x, 1x)
 • 3 wbu­do­wa­ne gry: kon­kurs wa­ke­bo­ar­din­gu (zbie­ra­nie mo­net i omi­ja­nie prze­szkód), przy­go­da na ro­we­rze gór­skim (zbie­ra­nie gwiaz­dek, omi­ja­nie prze­szkód), sza­lo­ny ka­pi­tan (po­szu­ki­wa­nie okre­ślo­nych za­ba­wek) – ćwi­cze­nie re­flek­su, umie­jęt­no­ści wnio­sko­wa­nia i zro­zu­mie­nia po­le­ceń

Pa­ra­me­try tech­nicz­ne:

 • zdję­cia w roz­dziel­czo­ści 640 x 480px (0,3MP), oko­ło 600 szt; for­mat JPG
 • fil­my w roz­dziel­czo­ściach: 160 x 120px (oko­ło 6 mi­nut), 320 x 240px (oko­ło 2min), 640 x 480px (tyl­ko przy kar­cie pa­mię­ci), for­mat AVI
 • pa­mięć we­wnętrz­na 128 MB (czę­ścio­wo za­ję­ta przez opro­gra­mo­wa­nie ka­me­ry, do­stęp­na pa­mięć bę­dzie mniej­sza), moż­li­wość roz­sze­rze­nia pa­mię­ci po­przez kar­tę mi­cro­SD o po­jem­no­ści od 1 do 32GB, kla­sy 6 lub wyż­szej
 • mak­sy­mal­na dłu­gość fil­mu ogra­ni­czo­na jest do wiel­ko­ści pli­ku (do 2GB)- oko­ło 30 mi­nut, sza­cun­ko­wo w naj­wyż­szej roz­dziel­czo­ści dłu­gość fil­mu wy­nie­sie do 15min,
 • ba­te­ria li­to­wo­-jo­no­wa wbu­do­wa­na na sta­łe (ka­bel USB znaj­du­je się w ze­sta­wie)
 • w ze­sta­wie znaj­du­je się wo­do­od­por­na obu­do­wa, któ­ra po­zwa­la na za­ba­wę pod­czas desz­czu i pod wo­dą a tak­że uchwy­ty mo­cu­ją­ce
 • za­sięg pod wo­dą do 2m głę­bo­ko­ści, na­gry­wa­nie do 30 mi­nut

image

image

image

 

 • Producent Vtech
 • Dla dzieci od 5 roku życia 
 • Pa­mięć we­wnętrz­na 128 MB
 • 3 wbu­do­wa­ne gry
 • Za­sięg pod wo­dą do 2 m głę­bo­ko­ści, na­gry­wa­nie do 30 mi­nut


Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
 • Oceń

Jakość
Funkcjonalność
Cena
Podpis
Opinia
 • Produkty podobne